• Algemene Ledenvergadering woensdag 30 maart

  Beste (ouders van) leden, 

  Zoals eerder aangekondigd nodigt het bestuur jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van KZC op:

  Woensdag 30 maart 2022 om 20.00 uur in Clubhuis de Drijver.

   

  Agenda en stukken 
  De jaarverslagen van de commissies over 2021, de notulen van de vorige ledenvergadering en de begrotingen voor 2022 en 2023 zijn hier te downloaden.

  De Agenda van de ALV is als volgt: 

  1. OPENING, VASTSTELLING AGENDA EN MEDEDELINGEN
  2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 21 APRIL 2021
  3. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2021
  4. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE/TUCHTCOMMISSIE
  Kascontrolecommissie: Reglementair aftredend en niet-herkiesbaar als reserve lid: Richard Kuiper. Een (reserve-)lid kan zich tijdens de vergadering aanmelden.
  Tuchtcommissie: reglementair aftredend en herkiesbaar Arno Meijer en Paul Lameijer.
  Eventuele andere kandidaten voor deze functie kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of de voorzitter van de vereniging.

  5. VERKIEZING / VACATURES NIEUWE BESTUURSLEDEN
  Secretaris: Sander de Ruijter is reglementair aftredend en herkiesbaar
  Zwemmen: Elise Hoogland is reglementair aftredend en herkiesbaar
  Elementair Zwemmen: Myrna Baars is reglementair aftredend en herkiesbaar
  Eventuele tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of de voorzitter van de vereniging.

  6. RONDVRAAG
  7. SLUITING

  We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 30 maart om 20:00 uur.

  Namens het bestuur van KZC,

  Sander de Ruijter (secretaris@kennemerzwemclub.nl)