• Algemene Ledenvergadering 21 april (Digitaal, aanmelden nodig)

  UPDATE: Je kunt het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV de begroting hier downloaden. 

  Beste (ouders van) leden,

  Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van KZC op:
   
  Woensdag 21 april 2021 om 20.00 uur. Deze vergadering zal digitaal plaats vinden.

  Wil je bij deze vergadering digitaal aanwezig zijn, dan moet je je aanmelden!

  Vanwege de Corona maatregelen vind deze vergadering digitaal plaats. Je moet je hiervoor aanmeldenuiterlijk dinsdag 20 april aan via dit formulier. Enkele dagen voor de ALV zullen wij je een link sturen van de vergadering, die plaats zal vinden via Google Meet.

   

  Agenda en stukken
  De jaarverslagen van de commissies over 2020, de notulen van de vorige ledenvergadering en de begrotingen voor 2021 en 2022 waren hier te downloaden.

  De Agenda van de ALV is als volgt: 

  1. OPENING, VASTSTELLING AGENDA EN MEDEDELINGEN
  2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 19 AUGUSTUS 2020
  3. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2020:
  4. IMPACT COVID-19 / CORONA CRISIS OP KZC EN AANGEPASTE BEGROTING
  5. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE/TUCHTCOMMISSIE
  Kascontrolecommissie: Reglementair aftredend en niet-herkiesbaar: Bart Rumping
   - Sandra Piepers is lid en Richard Kuiper is reserve-lid. Een (reserve-)lid kan zich tijdens de vergadering aanmelden.
  Tuchtcommissie: Arno Meijer en Paul Lameijer zijn 2019 herkozen

  6. VERKIEZING / VACATURES NIEUWE BESTUURSLEDEN
  Vacature – Waterpolo: Wouter Smit heeft deze functie sinds het najaar 2020 waargenomen en stelt zich kandidaat.
  Eventuele andere kandidaten voor deze vacature kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of de voorzitter van de vereniging.
  7. STATUS NIEUWBOUW ZWEMBAD
  8. RONDVRAAG
  9. SLUITING

  We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 21 april om 20:00 uur.

   

  Namens het bestuur van KZC,

   

  Sander de Ruijter (secretaris@kennemerzwemclub.nl)